Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky
pro uveřejnění reklamy na internetovém serveru Holky Teď platné od 1.1. 2015

1. Vymezení pojmů

1.1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“)rozumí obchodní společnost holky teď , která je správcem internetového serveru Holky teď


1.2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.
 

1.3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.
 

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na internetovém serveru Holky teď.


1.5. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo rozhodnout o kvalitě a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií profesionálních a vyžádat si od zadavatele zaslání fotografií neprofesionálních (amatérských).


1.6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být odkazy na externí internetové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást doprovodných obrazových materiálů.

 

2. Smluvní podmínky

2.1. Veškeré smluvní a obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.


2.2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru Holky Teď v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou,smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.


2.3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně.


2.4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje,že tyto údaje jsou pravdivé a v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.


2.5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.


2.6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky,násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.


2.7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.


2.8. Zadavatel je povinen na žádost šiřitele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za zadavatele. Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o zadavateli.


2.9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.


2.10. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy odmítnout a to i bez uvedení důvodu.
 

3. Inzertní období

3.1. Inzertní období je v 30 denních intervalech, a to ode dne připsání platby na účet.

3.2. V případě, že šiřitel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši.


3.3. V případě, že zadavatel v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.


3.4. V případě, že zadavatel sjedná reklamu nad rámec běžné prezentace podniků a osob, zejména pak reklamu bannerovou, je o jejím případném zrušení povinen informovat šiřitele minimálně 5 pracovních dnů před skončením sjednaného období. V případě, že tak neučiní, tato reklama bude automaticky prodloužena na další měsiční platební období.


 

Závěrečná ustanovení

Zadavatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil,jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.
 


 

Inzeruj zdarma!

Nechci zmeškat žádnou žhavou událost

Klikni zde a už nic nezmeškej

Erotické podniky ve Vašem okolí

Přihlásit se


Zapomněl jsem své heslo Ještě nejsem registrován
Odebírat Newsletter